Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до об’єктів

КО «Правопорядок»

photo

Опис

Статут підприємства.

 

І. Загальні положення

Комунальна організація “Правопорядок” (далі комунальна організація) є власністю територіальної громади міста Баштанки і створюється відповідно до Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Комунальна організація “Правопорядок” є спеціалізованою неприбутковою плановозбитковою організацією. Організація діє на території Баштанської міської ради (місто Баштанка, села міської ради) Миколаївської області з метою сприяння Баштанській міській раді, Баштанському відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області, іншим уповноваженим органам влади, а також посадовим особам у запобіганні, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті конституційних прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, рятування людей і майна під час стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, виконання повноважень Баштанської міської ради щодо забезпечення на території ради законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян.

Правовою основою комунальної організації є Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільний та Господарський кодекси України, кодекс України про адміністративні правопорушення, інші закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України та рішення органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю та адміністративними правопорушеннями, а також Статут комунальної організації.

Засновником КО “Правопорядок” є Баштанська міська рада. Засновник здійснює фінансування організації, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням, організовує будівництво та капітальний ремонт приміщень.

Юридична адреса комунальної організації : 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вул. Баштанської республіки, 38.

Комунальна організація є юридичною особою з дня реєстрації статуту в установленому Законом порядку, має печатку і штамп із своїм найменуванням, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Держаного казначейства, здійснює свою діяльність в межах кошторису, розробленого керівником та затвердженого засновником.

Комунальна організація від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов’язки, може виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

ІІ. Основні завдання комунальної організації 

Основними завданнями комунальної організації є:

 1. Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам,
 2. Забезпечення реалізації рішень міської ради, виконкому, що приймаються з питань щодо :
 • забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,
 • охорони довкілля,
 • контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, інших природних ресурсів,
 • благоустрою території, контролю за чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій,
 • паркування автотранспорту,
 • забезпечення охорони пам’яток історії і культури,
 • організації торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування,
 • забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій,
 • профілактики та боротьби з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх,
 • контролю за забезпеченням громадського порядку при проведенні зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів,
 • контролю за дотриманням водіями автомототранспортних засобів правил дорожнього руху,
 • ведення обліку засуджених до покарання, не пов’язаних з позбавленням волі.

ІІІ. Права комунальної організації

Для виконання своїх завдань комунальна організація та її працівники мають право:

1. Брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з працівниками органів внутрішніх справ, а також самостійно, шляхом виконання конкретних доручень керівника комунальної установи.

2. Вживати разом з працівниками органів внутрішніх справ заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів.

3. Представляти і захищати своїх працівників у державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах.

4. Взаємодіяти з іншими органами громадської діяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

– ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів,

– надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також з пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та благоустрою міста та сел ради,

– охорону природи і пам’яток історії та культури,

– забезпечення безпеки дорожнього руху.

5. Проводити роботу по обліку засуджених до покараннь, не пов’язаних з позбавленням волі.

6. Вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникнення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

7. Використовувати форму одягу єдиного зразка.

8. Комунальна організація має право надавати платні послуги згідно з їх основною (статутною) діяльністю:

 охорона об’єктів комунальної власності;

 охорона об’єктів власності господарюючих суб’єктів.

9. Комунальна організація здійснює свою діяльність самостійно, так і сумісно з працівниками органів внутрішніх справ шляхом:

 спільного, разом з працівниками органів внутрішніх справ, нічного патрулювання по вулицям м. Баштанка,

 самостійного або спільного, разом з працівниками органів внутрішніх справ, денного патрулювання по вулицям м. Баштанка,

 встановлення постів на вулицях, автостанціях, місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів,

 участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів,

 участі в здійсненні заходів правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

IV. Структура комунальної організації та органи контролю

Очолює комунальну організацію керівник, якого затверджує міський голова шляхом складання з ним контракту.

Комунальна організація підконтрольна Баштанській міській раді, її виконкому та міському голові.

До виключної компетенції міської ради належить:

 затвердження Статуту комунальної організації, та внесення змін до нього,

 прийняття рішення про припинення діяльності комунальної організації.

До компетенції виконкому міської ради належить :

 заслуховування керівника організації про результати роботи

 надання окремих доручень керівнику організації.

До виключної компетенції міського голови належить :

 вирішення питання про призначення та розмір матеріального чи іншого виду заохочення працівників комунальної організації,

 затвердження структури комунальної організації та зразка форми одягу,

 призначення керівника комунальної організації,

 затвердження порядку прийняття та виключення громадян з комунальної організації,

 затвердження кошторису.

Компетенція керівника організації :

 здійснює керівництво організацією і контроль за діяльністю її працівників,

 діє від імені організації, представляє її в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами,

 в межах кошторису, розпоряджається коштами організації, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази організації,

 в межах своєї компетенції видає накази, контролює їх виконання,

 приймає на роботу та звільняє з неї працівників організації,

 складає штатний розпис у межах затвердженого фонду оплати праці, утвореного в установленому порядку,

 затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом міської ради,

 розробляє кошторис на бюджетний рік, який затверджується засновником,

 здійснює капітальне будівництво і реконструкцію, поточний та капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом,

 щоквартально подає фінансовий звіт засновнику,

 здійснює підготовку та надає довідки – характеристики на осіб, проживаючих на території ради,

 здійснює інші повноваження.

Керівник комунальної організації забезпечує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, діє без довіреності від імені комунальної організації, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами комунальної організації відповідно до затвердженого кошторису.

V. Умови і порядок прийняття громадян до складу комунальної організації і вибуття з неї

До складу комунальної організації приймаються громадяни України, які досягли 18 річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні, за своїми діловими, фізичними, моральними якостями і станом здоров’я виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з займаною посадою.

Працівники комунальної організації можуть брати участь у забезпеченні правопорядку за місцем реєстрації організації після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в Баштанському РВ УМВС та одержання в міській раді посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку.

Не можуть бути працівниками комунальної організації особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість яких не знята і не погашена в установленому законом порядку, раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.

Громадяни приймаються до складу комунальної організації та виключаються (звільняються) з неї за їх заявою та за наказом керівника. У випадках, передбачених чинним законодавством: у разі вчинення працівника комунальної організації діяння, несумісного з подальшим перебуванням його в складі організації, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов’язків, працівник організації може бути виключеним зі складу організації за поданням міського голови або правоохоронних органів.

VI. Обов’язки та права працівників комунальної організації

Працівники комунальної організації зобов’язані :

1. Брати участь в охороні громадського порядку, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобігання їм.

2. Під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку мати особисте посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку міської ради та формений одяг встановленого зразка.

3. Доставляти в міліцію, опорний пункт охорони громадського порядку (ОП ОГП) осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою припинення (якщо вичерпані інші заходи впливу), встановлення особи порушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення (якщо складання протоколу є обов’язковим),

4. Надавати в межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Працівники комунальної організації під час виконання своїх обов’язків з охорони громадського порядку після обов’язкового пред’явлення посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку (ГФОГП) мають право:

1. Вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів,

2. У разі виникнення підозри у вчиненні адміністративних порушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу,

3. Спільно з працівниками органів внутрішніх справ затримувати і доставляти до органів внутрішніх справ, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або ОП ОГП осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам працівників установи і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення.

4. Складати протоколи про адміністративні правопорушення.

5. Входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення адміністративних правопорушень чи злочинів,

6. У невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших та інших представників іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, що потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової допомоги.

7. У разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян, вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп’яніння, до подальшого керування транспортними засобами,

8. Використовувати за власним бажанням свій або інший приватний транспортний засіб за згодою власника або особи, у володінні яких він перебуває.

9. Застосовувати в установленому законом порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

VII. Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних заходів

Працівники комунальної організації, якщо вони є членами ГФОГП міської ради, під час спільного з працівниками органів внутрішніх справ виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, у випадках та порядку, передбачених законом.

Про намір застосувати силу і спеціальні засоби працівники комунальної організації повинні попередити осіб, проти яких він здійснюватиметься (якщо це можливо в ситуації, що склалася). Без попередження фізична сила і спеціальні засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю працівника організації, іншого громадянина, працівника органів внутрішніх справ.

Не дозволяється застосовувати заходів фізичного впливу і спеціальних засобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей, працівників організації, працівників органів внутрішніх справ, або збройного нападу чи збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу або спеціальних засобів працівники організації не можуть перевищувати міри, необхідної для припинення правопорушення, а також зобов’язані звести до мінімуму можливості заподіяння такої шкоди.

Працівники організації забезпечують надання допомоги потерпілим в найкоротший термін.

Про поранення або смерть правопорушника, що сталася в наслідок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів, працівники організації повинні негайно сповістити відповідні органи внутрішніх справ і прокуратури.

Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спеціальних засобів тягає за собою відповідальність згідно з законом.

Працівники організації, які мають дозвіл органу внутрішніх справ на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів оборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії , вправі під час виконання своїх обов’язків разом з працівниками органів внутрішніх справ застосовувати власні або видані їм спеціальні засоби для:

1) самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю,

2) припинення групових порушень громадського порядку,

3) відбиття нападу на будівлі державних і громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх особисту власність,

4) затримання і доставлення до РВ УМВС, ОП ОГП осіб, які вчинили адміністративне правопорушення чи злочин та продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опір,

5) припинення в разі потреби опору працівникам органів внутрішніх справ, іншим особам, які виконують службові або громадські обов’язки з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

Працівникам організації забороняється під час виконання своїх обов’язків з охорони громадського порядку використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно з законодавством перебуває в їх особистому користуванні.

VIII. Джерела надходження, порядок використання коштів та іншого майна комунальної організації

Майно комунальної організації становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображується в самостійному балансі.

Майно комунальної організації може формуватися за рахунок:

1) майна, переданого міською радою, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами для забезпечення її діяльності, в тому числі службових приміщень, необхідного інвентаря, засобів зв’язку та транспорту,

2) коштів, отриманих з місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Комунальна організація може користуватися на договірних засадах майном юридичних, фізичних осіб, в тому числі транспортними засобами, інвентарем та засобами зв’язку.

Органи внутрішніх справ можуть у разі потреби надавати на договірних засадах комунальній організації на період чергування або проведення цільових заходів мобільні, радіотехнічні та спеціальні засоби та інші предмети екіпіровки нарядів.

 Комунальна організація використовує кошти згідно з кошторисом, затвердженим міським головою.

Працівники комунальної організації, у разі навмисного пошкодження майна організації , а також у разі виключення їх з організації, зобов’язані відшкодувати його вартість.

Комунальна організація проводить бухгалтерський облік і звітність в установленому порядку.

IX. Правові гарантії та соціальний захист членів комунальної організації

Правові гарантії та соціальний захист членів комунальної організації “Правопорядок” здійснюються згідно статті 17 закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону”.

X. Припинення діяльності комунальної організації “Правопорядок”

Діяльність комунальної організації може бути припиненою за рішенням міської ради.

У разі порушення КО “Правопорядок” вимог законодавства щодо її діяльності, за заявою реєструючого органу або прокуратури її діяльність може бути припиненою за рішенням суду у встановленому законом порядку Ліквідація КО “Правопорядок” здійснюється відповідно до чинного законодавства.

При ліквідації активи КО “Правопорядок” передаються іншій неприбутковій установі (організації) або зараховуються до доходу бюджету.

Структура підприємства:

Начальник - 1

Інспектор з благоустрою - 3,5

Інспектор по охороні громадського порядку та громадської безпеки - 13

Головний бухгалтер - 0,5

Водій - 0,5

Файли

Інформація.pdf

Завантажити

Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017 - 2021 роки.pdf

Завантажити

Звіт щодо результатів діяльності 2020.pdf

Завантажити

Пов'язані документи

60
Про звіт начальника комунальної організації «Правопорядок»
Рішення виконкому
11.04.2018
Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки, внесення змін до неї, звіт КО «Правопорядок»
Рішення виконкому
21.04.2019
Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки, внесення змін до неї, звіт КО «Правопорядок»
Рішення виконкому
18.04.2019
Про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки, внесення змін до програми, звіт КО «Правопорядок» про роботу і результати діяльності за 2018 рік та затвердження нової
Рішення сесій
15.05.2019
126
Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадянпо Баштанській міській раді на 2017-2021 роки, внесення змін до неї, звітКО «Правопорядок»
Рішення виконкому
26.06.2019
10
Про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки, звіт КО «Правопорядок» про роботу і результати діяльності за 2018 рік
Рішення сесій
02.07.2019
Про структуру КО «Правопорядок» на 2019 рік
Рішення сесій
19.11.2019
12
Про структуру КО «Правопорядок»
Рішення сесій
27.12.2019
Про звіт керівника комунальної організації «Правопорядок»
Рішення виконкому
13.01.2020
Звіт про комунальної організації «Правопорядок»
Рішення сесій
30.01.2020
12
Про звіт КО «Правопорядок» про роботу та результати діяльності за 2019 рік
Рішення виконкому
18.02.2020
21
Про звіт про роботу комунальної організації «Правопорядок» за 2019 рік
Рішення сесій
09.03.2020
Про звіт щодо результатів діяльності КО «Правопорядок» за 2020 рік
Рішення сесій
14.02.2021
88
Про звіт щодо результатів діяльності КО «Правопорядок» за 2020 рік
Рішення виконкому
02.03.2021
7
Про звіт щодо результатів діяльності КО «Правопорядок» за 2020 рік
Рішення сесій
10.03.2021
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2019 року № 12 «Про структуру КО «Правопорядок»
Рішення сесій
12.05.2021
Про звіт щодо результатів діяльності КО «Правопорядок» за 2020 рік
Рішення виконкому
14.02.2021
2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше